m służbowy------- odr toroj---------

---- z lublina dyr nr 599 dnia 86.03.14 godz. 14.40 c sł 280 -------

-----  wszystkie jednostki organizacyjne  na terenie wdokp.
       odpis: bzp.-------

--  w związku z zaleceniami dotyczącymi mianowan pracownikow
w ramach akcji awansowej od dnia 1.01.1986 oraz wobec wątpliwosci
zakładow pracy w  tym zakresie proszę  o dokonania mianowan
pracownikow spełniających wymogi okreslone paragraf3 ust.1 progmatyki
słuzbowej. kazda sprawa winna byc rozpatrzona indywidualnie
i jezeli zakład  pracy nie ma wątpliwosci  co do  karalnosci
pracownika  a w aktach osobowych  brak jest zapytania o karalnosci-
nalezy uzyskac  od pracownika oswiadczenie  o jego niekaralnosci
w/g wzoru:
,,swiadomy odpowiedzialnosci karnej  wynikajacej z art. 247
kodeksu karngo ( dz.u.  z 1969  r.  nr 13 poz. 94) oswiadczam
ze nie byłem skazany wyrokiem sądu za zadne przestępstwo lub wykrocze
xxxx lub wykroczenie.'''
czytelny podpis pracownika  winien byc złozony w obecnosci
zwierzchnika sluzbowego i przez niego potwierdzony.
oswiadczenie włączyc do aktu osobowego  zainteresowanego pracownika.
ze składania oswiadczen włączeni są pracownicy  na stanowiskach
kierowniczych i związanych z odpowiedzialnoscią materialną
w stosunku do ktorych musi byc bezwzględnie przestrzegany wymog
posiadania zapytania o karalnosc przed zatrudnieniem na tych
stanowiskach. niezaleznie od składanych oswiadczen  przez pracownikow
xxxxxxxxs  zakłady pracy obowiązane są  do uzupełnienia akt osobowych
,, zapytaniem o karalnosc'' w centralnym rejestrze skazanych.--------

---- nr bzp2-14/86           nxxxxxxxxxxxx

                              na pokrzycki ---------

--- lb dn. 86.03.14 godz  173   1840

jwnr599/2