Regulamin Stowarzyszenia Zwykłego
Polski Klub Przyjaciół Kolei Dojazdowych

Rozdział I
Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polski Klub Przyjaciół Kolei Dojazdowych i w dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest „Stowarzyszeniem”. 
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.
3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
4. Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
5. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Siedzibą Stowarzyszenia jest 31-527 Kraków, ul. Rymarska 8.
7. Przedstawicielem reprezentującym Stowarzyszenie jest Maciej Andryszczak

Rozdział II
Cel i środki działania

8. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju turystyki w oparciu o dojazdowe koleje lokalne w tym wąskotorowe.
9. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez następujące środki działania: 
a) wspieranie inicjatyw związanych z rozwojem turystyki kolejowej,
b) planowanie, organizację i prowadzenie imprez promocyjnych,
c) gromadzenie, przygotowywanie i publikację materiałów oraz opracowań,
d) przeprowadzanie odczytów, spotkań, prezentacji i prelekcji,
e) popularyzację alternatywnych form turystyki opartych na kolei (ruch drezynowy),
f) współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
g) mobilizowanie opinii publicznej i wywieranie nacisku na władze w celu wprowadzania zmian zgodnych z celem działania Stowarzyszenia.
h) organizowanie referendum i obywatelskich inicjatyw ustawodawczych jako środków realizacji określonych celów Stowarzyszenia.

Rozdział III 
Członkowie - prawa i obowiązki
10. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który identyfikuje się z celem Stowarzyszenia.
11. Członkiem Stowarzyszenia staje się po złożeniu pisemnej Deklaracji o wstąpieniu, wykazaniu się aktywnością na rzecz celu działania Stowarzyszenia oraz po zarekomendowaniu przez dwóch członków Stowarzyszenia. 
12. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo: 
a) biernego i czynnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, 
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, 
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia. 
13. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek: 
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania regulaminu Stowarzyszenia, 
c) regularnego opłacania składek. 
14. Utrata członkostwa następuje na skutek: 
a) pisemnej rezygnacji, 
b) wykluczenia przez zebranie członków: 
z powodu łamania regulaminu i nieprzestrzegania uchwał Stowarzyszenia,
z powodu niepłacenia składek,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 
d) śmierci członka.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna Stowarzyszenia

15. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają takie same prawa i obowiązki. 
16. Członkowie Stowarzyszenia wybierają spośród siebie Przedstawiciela.
17. Uchwały zebrania członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Regulaminu stanowią inaczej. 

Rozdział V
Finanse Stowarzyszenia

18. Stowarzyszenie uzyskuje środki na działalność statutową wyłącznie ze składek członkowskich.
19. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

20. Uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje zebranie członków Stowarzyszenia kwalifikowaną większością głosów - (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
21. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia zebranie członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 
22. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.