S T A T U T

STOWARZYSZENIA SYMPATYKÓW JĘDRZEJOWSKIEJ KOLEI DOJAZDOWEJ

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

        Stowarzyszenie Sympatyków Zabytkowej Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej zwany dalej Stowarzyszeniem jest samodzielną i samorządną organizacją społeczną zrzeszającą osoby fizyczne będące sympatykami zabytkowej Kolei Jędrzejowskiej.

§ 2

        Siedziba Stowarzyszenia jest miasto Jędrzejów.

§ 3

        Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

§ 4

        Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele i środki działania
§ 5

        Celem Stowarzyszenia jest utrzymanie w ruchu zabytkowej kolejki "Ciuchcia Expres Ponidzie" co przyczyni się do poprawy środowiska naturalnego, aktywizacji turystyczno gospodarczej gmin: Jędrzejów, Imielno, Kije, Pińczów, Złota Pińczowska, Wiślica oraz ochrona zabytku.

§ 6

        Majątek Stowarzyszenia stanowi Fundusz założycielski w wysokości: 150 zł, oraz mienie nabyte w czasie działalności statutowej, a w szczególności:

 1. spadki, zapisy, darowizny, dotacje i innego rodzaju przysporzenia majątkowe pochodzące od fundatorów, a także od innych osób prawnych i fizycznych z kraju i zagranicy,

 2. odsetki od wkładów na rachunkach bankowych,

 3. zbiórki publiczne,

 4. wpływ z działalności gospodarczej Stowarzyszenia,

 5. inne wpływy.

§ 7

        Za podjęte przez siebie zobowiązania Stowarzyszenie odpowiada całym swoim majątkiem.

§ 8

        Stowarzyszenie realizuje cele określone w § 5 w szczególności poprzez:

 1. Dofinansowanie koniecznych do wykonania prac remontowych i konserwacyjnych taboru kolejki oraz torowisk - warunkujących techniczne sezonowe dopuszczenie kolejki do przewozów pasażerskich,

 2. Dofinansowanie budowy urządzeń turystycznych wzdłuż trasy kursowania kolejki,

 3. Dofinansowanie publikacji tematycznie związanych z funkcjonowaniem kolejki, jej historią a także turystyką i ochroną przyrody ponidzia i okolic,

 4. Współpracę z Zarządami gmin Jędrzejów, Imielno, Kije, Pińczów, Złota Pińczowska, Wiślica oraz instytucjami których działalność jest zbliżona z celami Stowarzyszenia.

§ 9

I. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą dla realizacji swoich celów, a w  szczególności:

 1. Działalność usługową i handlową w zakresie tzw. "małej gastronomii" w obrębie budynków stacyjnych kolejki, wzdłuż torowisk i w wagonikach kolejki. Wartość środków przeznaczonych na działalność gospodarczą wynosi 00,00. Wszelkie dochody z działalności gospodarczej zostaną przeznaczone w całości na realizację celów Stowarzyszenia, a w szczególności na koszty związane z remontami i konserwacją torowisk, taboru kolejki, prowadzeniem ruchu pasażerskiego

II. Działalność gospodarcza będzie wykonywana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

III. Zasady gospodarki finansowej o ewidencji księgowej oraz uiszczanie podatków będą odbywały się zgodnie z przepisami dotyczącymi jednostek gospodarki uspołecznionej z uwzględnieniem przepisów szczególnych dotyczących zasad funkcjonowania Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,

 2. członków wspierających,

 3. członków honorowych.

§ 11

    Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna pełnoletnia, która popiera cele Stowarzyszenia i zadeklaruje opłacanie składki członkowskiej.

§ 12

      Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna /w kraju lub za granicą/ czynnie wspomagająca Stowarzyszenie.

§ 13

    Członkostwo honorowe może nadać Walne Zgromadzenie w szczególnie uzasadnionych przypadkach ludziom zasłużonym w niesieniu pomocy Stowarzyszeniu.

§ 14

    Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie rekomendacji dwóch członków zwyczajnych oraz po złożeniu deklaracji członkowskiej.

§ 15

    Członkowie zwyczajni są zobowiązani:

 1. dbać o dobre imię i rozwój Stowarzyszenia oraz osiąganie jego celów,

 2. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

 3. brać udział w pracach Stowarzyszenia,

 4. regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 16

    Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia oraz głos stanowiący na Walnych Zgromadzeniach, mogą korzystać z pomocy Stowarzyszenia i zgłaszać wnioski dotyczące jego działalności.

§ 17

    Członkowie wspierający są zobowiązani do:

 1. wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia,

 2. przestrzegać statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 18

    Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia oraz głosy stanowiącego na Walnych Zgromadzeniach.

§ 19

    Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia oraz głosu stanowiącego na Walnych Zgromadzeniach.
    Członkowie honorowi nie mają obowiązku uiszczania składek członkowskich.

§ 20

    Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają prawo do korzystania z urządzeń i pomieszczeń Stowarzyszenia.

§ 21

    Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

 1. wystąpienie zgłoszone pisemnie Zarządowi,

 2. wykluczenie ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu:

  1. za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami władz Stowarzyszenia,

  2. z powodu utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

  3. z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej przez trzy miesiące.

    Od uchwały Zarządu o wykluczeniu członkowi przysługuje odwołanie do walnego Zgromadzenia na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. 

3. Śmierć członka.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 22

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zgromadzenie Członków, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem,

  2. Zarząd,

  3. Komisja rewizyjna,

  4. Sąd Koleżeński.

 2. Kadencja wszystkich władz trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, przy nieograniczonej liczbie kandydatów. Poszczególni członkowie władz Stowarzyszenia mogą być odwołani przed upływem kadencji przez władzę, która ich wybrała.

 3. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków tych władz, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§ 23

    W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków władz uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują władze spośród kandydatów zgłoszonych w poprzednich wyborach według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

§ 24

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władza Stowarzyszenia i ostateczną instancją odwoławczą w sprawach dotyczących sporów między członkami, związanych z działalnością w Stowarzyszeniu.

 2. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie zwyczajni Stowarzyszenia. Mogą w nim uczestniczyć - z głosem doradczym - także członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz goście zaproszeni przez Zarząd.

§ 25

 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1/4 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 2. Zarząd powiadamia o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

§ 26

    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 27

    Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W razie braku quorum Walne Zgromadzenie może się odbywać po upływie jednej godziny od wyznaczonego terminu; uchwały Walnego Zgromadzenia odbytego w drugim terminie zapadają bez względu na liczbę obecnych.

§ 28

     Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań: Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 3. udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi,

 4. uchwalanie planów działalności,

 5. uchwalanie budżetu,

 6. uchwalanie zmian Statutu,

 7. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

 8. uchwalanie regulaminu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądy Koleżeńskiego,

 9. podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składek członkowskich,

 10. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,

 11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

 12. nadawanie godności członka honorowego,

 13. inne sprawy przewidziane w Statucie.

§ 29

 1. Zarząd składa się z 3 do 4 członków.

 2. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa, członka zarządu oraz skarbnika.

 3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

§ 30

    Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie pracami Stowarzyszenia w okresach między Walnymi Zgromadzeniami,

 2. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych, działalności gospodarczej i zatrudnianiu pracowników,

 3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie na rzecz realizacji jego celów, określonych w rozdziale II § 9,

 4. przyjmowanie i decydowanie o skreślaniu i wykluczaniu członków zwyczajnych i wspierających,

 5. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

 6. podejmowanie uchwał w sprawie współpracy z innymi Stowarzyszeniami fundacjami i instytucjami.

§ 31

    Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes nie rzadziej niż co dwa miesiące.

    Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność co najmniej połowy jego członków. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

    Organizację i tryb pracy zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§ 32

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego oraz dwóch członków.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani członkami Sądu Koleżeńskiego.

 3. Komisja rewizyjna konstytuuje się na pierwszym po wyborach posiedzeniu.

 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  1. kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia - Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę przynajmniej raz w roku,

  2. składanie wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zgromadzeniu,

  3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 33

 1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.

 2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

  1. rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia.

  2. rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia dotyczącego spraw Stowarzyszenia i jego członków poza wnioskami i skargami wniesionymi na władze Stowarzyszenia.

 3. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego sprawy w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.

 4. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.

 5. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Stowarzyszenia.

 6. Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary:

  1. upomnienia,

  2. nagany,

  3. zawieszenie w prawach członka na okres od jednego miesiąca do trzech miesięcy.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 34

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 3. Stowarzyszenia może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 4. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony prezes jednoosobowo bądź wiceprezes jednoosobowo bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 35

    Uchwałę o zmianie Statutu oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

§ 36

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy obowiązującego w kraju prawa o stowarzyszeniach /Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami/.

    Statut poświadczają:

 1. Edward Choroszyński

 2. Józef Fidelus

 3. Zdzisława Różańska